Socis

Socis

La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Occitanie, soci líder.
Aquesta és l’entitat que reuneix els centres de formació en aprenentatge, operadors del projecte a nivell tècnic.

MA

Centres de formació en aprenentage

Els centres de formació en aprenentatge (CFA) proporcionen als aprenents formació general i tècnica que complementa la formació rebuda en empreses. Els aprenents tenen la condició de joves assalariats en una empresa, sota la responsabilitat d’un mestre d’aprenentatge. Formalitzen un contracte laboral.

Erasme

CRFM Erasme

ERASME és un centre de formació per a professions socials. Més informació

Chambres de Métiers et de l'Artisanat

Association des Chambres de Métiers

Aplega les cambres d’oficis dels sis departaments pirinencs francesos. Aquest és el “servei de muntanya” de les CMA. Més informació

Generalitat de Catalunya

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya

Departament del Govern de Catalunya que té, entre d’altres, la competència sobre la direcció de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat. Més informació

Generalitat de Catalunya

Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya

Departament del Govern de Catalunya que té, entre d’altres, la competència sobre les polítiques d’infància, adolescència i joventut. Més informació

Servei d'Ocupació de Catalunya

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) és un organisme autònom de naturalesa pública i de caràcter administratiu, adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, que té assignades les competències en matèria d’ocupació. Més informació

Generalitat de Catalunya

Agència Catalana de la Joventut

L’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, que s’adscriu al departament competent en matèria de joventut mitjançant la Direcció General de Joventut. Té l’objectiu de prestar serveis a la joventut, executar programes d’interès per a la joventut i gestionar els serveis que l’Administració de la Generalitat desplegui en aquesta matèria, a més d’assessorar els ens locals en polítiques de joventut. Més informació

Consell Comarcal Pallars Jussà

Consell Comarcal del Pallars Jussà

El Consell Comarcal del Pallars Jussà és l’òrgan de govern i d’administració de la comarca del Pallars Jussà. Com en tots els ens locals de Catalunya, la seva organització s’estructura en un òrgan col·legiat, el ple, i un òrgan unipersonal, el president. Més informació

Universitat de Barcelona

Universitat de Barcelona

La Universitat de Barcelona és una universitat pública, amb més de 570 anys d’història, situada a la ciutat de Barcelona. Disposa de l’espai d’educació superior més gran de Catalunya i és capdavantera en nombre d’estudiants, oferta docent, recerca i innovació. El projecte es porta a terme des de l’Escola de Treball Social. Més informació

Newsletter

Contacte

Contacte

AVENIR és un projecte que s’inscriu en el programa europeu de cooperació transfronterer Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2014-2020 i ha resultat cofinançat en un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

MA
Generalitat de Catalunya
Servei d'Ocupació de Catalunya
Chambres de Métiers et de l'Artisanat
Erasme
Universitat de Barcelona
Consell Comarcal Pallars Jussà