Avenir logo

Objectiu

Objectiu del projecte

Dins del marc del projecte AVENIR, els socis que treballem en l’atenció a la infància i l’adolescència, la formació i el treball hem reflexionat i treballat conjuntament per respondre una pregunta: com es poden crear les condicions per un projecte d’instal·lació permanent d’infants i joves migrats sols en un entorn pirinenc a Catalunya i a França?

El per què?

El per què d’aquest projecte?

Els Pirineus es caracteritzen per una població envellida i amb una taxa elevada de població inactiva laboralment. Per tant, és necessari acollir i mantenir activa la població jove en aquest territori deprimit.

En aquest espai hi ha un augment simultani del nombre d’infants i joves migrats sols que cerquen un futur millor. Motivats, responsables i compromesos, aquests joves representen una oportunitat real per al desenvolupament i la revitalització del territori esmentat.

A aquestes persones, que estan sota l’empara de l’ajuda social a la infància i l’adolescència, se’ls pot oferir una formació professional bàsica perquè puguin accedir a un lloc de treball, especialment a França, per mitjà de l’aprenentatge. A Catalunya, aquest col·lectiu es concentra sobretot a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on el nombre d’arribades ha crescut de manera exponencial. Després de rebre el títol i de tenir la situació administrativa regularitzada, aquests joves no estan gaire atrets pel territori rural i muntanyenc, sinó que opten per les zones metropolitanes, on poden tenir una xarxa d’oportunitats més àmplia.

Aquesta situació és comuna a França i a Catalunya a la zona esmentada. Per tant, hi ha un interès evident a respondre de manera conjunta la pregunta: com convidem aquests joves a establir-se definitivament als Pirineus?

Eixos de treball

Eixos de treball

Accions

Accions

01

Millorar el coneixement mutu en matèria de formació i ocupació

Cada soci del projecte té una part de la informació (tècnica, administrativa, legal) necessària per a l’acollida, la formació i l’ocupació d’infants i joves migrats sols, així com per a la inclusió social. Les pràctiques també són significativament diferents entre França i Catalunya, i fins i tot dins de cada departament de França. Amb aquesta acció es pretén compartir aquest coneixement, fer un balanç de les pràctiques per crear nous hàbits de treball i inclusió social i impulsar un enfocament col·laboratiu entre els socis francesos i catalans. L’objectiu de l’acció és generar noves pràctiques de treball de col·laboració. A més, els joves ocuparan una posició central en aquesta acció, ja que es recolliran les seves expectatives pel que fa al seu projecte de vida.

ACTIVITATS

Es tractarà d’elaborar una taula d’actors i un mapatge de les cooperacions clau. Es situarà el context administratiu, institucional i legal relatiu a cada actor en relació amb la situació d’estrangeria d’infants i joves migrats sols, la tutela, les oportunitats d’aprenentatge i el treball… a cada banda de la frontera.

Els infants i joves migrats sols, els professors de centres de formació d’aprenentatge a França i els educadors a Catalunya, els municipis, les organitzacions empresarials i juvenils i la població d’acollida seran sensibilitzats i es mobilitzaran per assolir els objectius del projecte.

Caldrà generar noves pràctiques de treball de col·laboració entre França i Catalunya a partir d’una metodologia conjunta per a la inclusió d’infants i joves migrats sols. Es constituirà un grup de treball per supervisar l’enfocament inclusiu integral d’atenció a infants i joves migrats sols. Al final del projecte, en el marc de les reunions anuals i amb vista a la sostenibilitat dels resultats, aquest grup ha de vetllar per l’efectivitat de l’estratègia i la seva evolució, si cal.

Mètode
Realitzacions

02

Millorar la cooperació en l’àmbit de la formació i la inserció laboral per a l’emancipació d’infants i joves migrats sols

Implicarà promoure l’ocupació i la mobilitat sostenibles als Pirineus, donar suport a infants i joves migrats sols perquè descobreixin les professions de muntanya i promoure’n la inclusió social.

ACTIVITATS

L’activitat prepararà, concretament, l’acollida de joves al territori de muntanya. Els centres de formació en aprenentatge (CFA) a França i els socis catalans els impartiran cursos d’idiomes i altres cursos d’habilitats bàsiques. Les empreses es formaran en la gestió intercultural per superar les tensions que puguin sorgir del desconeixement de la cultura de l’altre. Es mobilitzaran nous negocis per acollir els joves a França. Es farà un estudi per crear un diploma comú sota la responsabilitat catalana.

Concretament, es tractarà de fer descobrir als infants i joves migrats sols totes les possibilitats de formació i ocupació del territori, sobretot mitjançant la pràcitica laboral en activitats específiques (per exemple, en una estació de muntanya).

L’activitat té l’objectiu de millorar la integració social dels infants i joves migrats sols al territori. Es dedicarà a la descoberta de l’entorn de muntanya, especialment per mitjà d’activitats esportives i lúdiques que ajudin a crear arrelament al territori. A més, es tractarà d’experimentar en particular amb sistemes de patrocini, de mobilització d’actors esportius i culturals locals, i d’implicar els actors perquè els joves tinguin referents locals, més enllà, si ho desitgen, del suport dels serveis socials. Finalment, es treballarà la dimensió de l’habitatge a la part catalana i es duran a terme debats sobre aquest tema amb els socis d’ADES Europe i els actors que tinguin experiència en aquest àmbit.

Mètode